Privacy Policy

Home » Privacy Policy

Privacy Policy

 

Reflex Reeuwijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Reflex Reeuwijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Reflex Reeuwijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het e-mail adres info@reflexreeuwijk.nl  .

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Reflex Reeuwijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie en informatie verstrekkingen;
 • Incasseren van de contributie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschap overeenkomst/ inschrijfformulier.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Reflex Reeuwijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer (in geval van nood);
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Reflex Reeuwijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de periode van het lidmaatschap van Reflex Reeuwijk, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.