REGELGEVING EN KOSTEN van het LIDMAATSCHAP bij de KONINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEKUNIE (KNGU) voor 2019
 
 Aan het lidmaatschap van de KNGU zijn kosten verbonden in de vorm van een bondscontributie voor alle sporters, kader- en bestuursleden en ereleden van de bij de KNGU aangesloten Gymsportaanbieders.
 
Daarnaast kan iedere Gymsportaanbieder (gewoon lid, kandidaat-gewoon lid en buitengewoon lid) gebruik maken van het kennis- en communicatieplatform Gymsport.NL. Voor het gebruik van het pakket Gymsport.NL worden bijkomende kosten in rekening gebracht.
 
KOSTEN LIDMAATSCHAP
 
De KNGU heft bondscontributie per lid en maakt daarbij onderscheid tussen verschillende soorten lidmaatschapsvormen.
 
De KNGU kent in 2019 de volgende clubleden:
 
Flexibel Is lid van een bij de KNGU aangesloten Gymsportaanbieder. (sporters, kader- en bestuursleden en ereleden Anoniem Een clublid dat, vanuit een externe organisatie, deel neemt aan een of meerdere sportlessen bij een bij de KNGU aangesloten Gymsportaanbieder. Deze externe organisatie is niet gerelateerd aan gymsport en heeft een samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van het betreffende sportaanbod bij de KNGU aangesloten club.
 
 Daarnaast kent de KNGU in 2019 het individuele lidmaatschap en een lidmaatschap voor koepels.
 
Individueel lid De volgende personen kunnen individueel lid worden:  1. een door de KNGU gebrevetteerd en geregistreerd jurylid;  2. een geregistreerde opleidingsactor, verbonden aan een   KNGU- opleidingsactiviteit;  3. een bestuurs- of commissielid van de KNGU. Koepelorganisatie Overkoepeling van meerdere organisaties die zijn aangesloten bij  de KNGU zonder directe sporters.  
  
BONDSCONTRIBUTIE 2019
 
Extra toelichting bij de volgende facturen in 2019:
 
De volgende facturen in 2019 ontvangt u op 1 januari (1e kwartaal), 1 april (2 e kwartaal), 1 juli (3e kwartaal) en 1 oktober (4e kwartaal). Hiervoor de volgende tarieven:
 
Type lid Leeftijd Facturering Bedrag     Flexibel Tot 16 jaar Per kwartaal € 5,50      16 jaar en ouder Per kwartaal € 6,75     Anoniem lid Alle leeftijden Per kwartaal € 7,00     Individueel lid Alle leeftijden Per kalenderjaar € 27,00     Koepelorganisatie /  Niet van toepassing Per kalenderjaar € 65,05 Stichting zonder leden       
 
 FACTURATIE Uitgangspunten voor de facturatie van de bondscontributie 2019:
 1. Kwartaallidmaatschap;  2. Kwartaalfacturatie, peiling van de lidmaatschappen op de 1e van elk kwartaal, plus de nieuwe leden van het voorgaande kwartaal;  3. Facturen worden ‘vooraf' digitaal per kwartaal verstuurd, per 1 januari, 1 april,  1 juli en 1 oktober. Betaling verloopt via IDEAL middels een betaalbutton op de digitale factuur, de betaaltermijn is 14 dagen.
 
 FACTURERING
 Om de juiste kosten in rekening te kunnen brengen, is iedere KNGUGymsportorganisatie verplicht haar ledengegevens te verstrekken aan de KNGU middels Digimembers volgens de voorgeschreven richtlijnen.
 
Flexibele clubleden
 Leden, die bij een KNGU-Gymsportaanbieder op enigerlei wijze deelnemen aan een activiteit, variërend van een dag tot een aantal maanden per jaar of het gehele jaar. Het KNGU-lidmaatschap voor clubleden is op kwartaalbasis.
 
De club krijgt dus vier keer per jaar een factuur op basis van de kwartaalleden.
 Er is onderscheid tussen jeugdleden (t/m 15 jaar) en seniorleden (16 jaar en ouder). Alle leden, inclusief kader- en bestuursleden en ereleden, worden door de ledenadministratie van elke KNGU-Gymsportorganisatie in DigiMembers ingevoerd.
  
Lidmaatschap bij meerdere Gymsportaanbieders
 Een sporter die bij meerdere KNGU-Gymsportaanbieders lid is, betaalt via alle Gymsportaanbieders bondscontributie. Die leden maken meer gebruik van de mogelijkheden en ondersteuning van de KNGU dan iemand die maar bij één Gymsportaanbieder sport of les geeft.
 
Flexibele Leden van een Omniclub
 Een lid van een gymsportaanbieder die uitsluitend deelneemt aan andere activiteiten dan zijn begrepen in de doelstelling van de KNGU en uit dien hoofde aantoonbaar is aangesloten bij een andere landelijk erkende sportbond die als gewoon lid van het NOC*NSF is toegelaten. Omniclubs waar dit op van toepassing is kunnen contact opnemen met het KNGU Serviceteam, e-mail: serviceteam@kngu.nl 
 
Anonieme leden
 Voor anonieme leden wordt de bondscontributie per kwartaal berekend en gefactureerd. Na het verstrijken van een kwartaal wordt gekeken wie er in voorgaand kwartaal lid is geweest. Deze leden worden op basis van dit kwartaal gefactureerd (er is dus sprake van achteraf innen).
 
Individuele leden
 Op basis van de peildatum 1 januari van ieder kalenderjaar wordt de bondscontributie in rekening gebracht bij het individueel aangesloten lid.  Het bedrag voor het individuele lidmaatschap bedraagt in 2019: € 27,00 voor alle leeftijden.
 
Koepelorganisatie/Stichting zonder leden
 Op basis van de peildatum van 1 januari van ieder kalenderjaar wordt de bondscontributie in rekening gebracht bij de aangesloten koepelorganisatie c.q. stichtingen zonder leden. Koepelorganisaties c.q. stichtingen zonder leden welke gedurende het jaar lid worden van de KNGU betalen eveneens het genoemde bedrag ad € 65,05 voor 2019 (op jaarbasis).
 
 Statuten en Huishoudelijk Reglement KNGU
 Verkrijging van het lidmaatschap is verder geregeld in de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de KNGU.
 Dit geldt ook voor de ‘verplichtingen van de leden’, deze zijn eveneens geregeld in de statuten.
 
 
 
 
 
 
 
VERSTREKKING VAN LEDENGEGEVENS middels DIGIMEMBERS
 
Clubleden
 
Van alle flexibele leden moeten in ieder geval de volgende gegevens worden aangeleverd via Digimembers (overeenkomstig het huishoudelijk reglement)
 - Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht en datum ingang lidmaatschap.
 
Individuele leden
 Individuele leden moeten de volgende gegevens doorgeven aan de KNGU: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, datum ingang lidmaatschap, telefoonnummer en e-mailadres.
 
Anonieme leden
 In relatie tot clubs met anonieme leden (niet zijnde flexibele clubleden) gelden afwijkende voorwaarden met betrekking tot de verstrekking van ledengegevens. Een anoniem lid neemt, vanuit een externe organisatie, deel aan een of meerdere sportlessen bij een KNGU-Gymsportorganisatie.
 
De externe organisatie is niet gerelateerd aan gymsport en heeft een samenwerkingsovereenkomst met de betreffende KNGU-Gymsportorganisatie. Vanuit deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesproken hoeveel sportplaatsen de externe organisatie afneemt bij de KNGU-Gymsportorganisatie. Dit is het anonieme lidmaatschap, welke mogelijk is voor de periode van een dag tot een jaar. Omdat het lid anoniem is, is het voor de externe organisatie iedere les, tot het maximum van het aantal afgesproken plaatsen, mogelijk deelnemers te laten sporten. Via Digimembers moet het aantal afgesproken plaatsen worden doorgegeven door de KNGU-Gymsportorganisatie.
 
In aanvulling op de voorwaarden van de collectieve KNGU-verzekering geldt specifiek voor het anonieme lidmaatschap dat tijdens de lessen een presentielijst moet worden bijgehouden ter registratie van de deelnemers.
 
 COLLECTIEVE VERZEKERING VOOR AANSPRAKELIJKHEID + ONGEVALLEN
 
Univé heeft de KNGU een extreem laat en onacceptabel voorstel gedaan voor wat betreft verlenging van de aansprakelijkheidsverzekering per 1-1-2019.  Voor de KNGU, in het belang van haar clubs en leden, een onrealistisch en niet haalbaar voorstel. Dit maakt dat de KNGU Meijers Assurantiën als intermediair heeft aangetrokken. Momenteel zitten we in de fase van onderhandeling voor het oversluiten van ons verzekeringspakket. Volg de ontwikkelingen via: http://www.gymsport.nl/samenwerking-en-omgeving/verzekeringen
 
Alle leden van de KNGU zijn overigens gewoon op collectieve basis (aanvullend) verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.